Všeobecné podmínky

1.Práva a povinnosti uživatele

1.1. Uživatel je povinen při používání této aplikace dodržovat zde stanovené podmínky a obecně závazné právní předpisy. Zejména nesmí vkládat či zveřejňovat nepravdivé, klamavé, či zavádějící informace, osobní údaje jiných nebo fiktivních osob, vkládat do aplikace či jejím prostřednictvím zveřejňovat obsah porušující autorská práva či jiná práva duševního vlastnictví třetích osob, nebo porušující oprávněné zájmy třetích osob. Uživatel dále nesmí vkládat do aplikace sdělení, jejichž obsahem je nabízení či zprostředkování sexuálních nebo obdobných služeb či prostituce, případně sdělení o obsahu způsobilém vyvolat dojem návodu ke spáchání trestného činu.

1.2. Uživatel nesmí jakýmkoliv způsobem zneužívat, blokovat, či modifikovat jakoukoliv část aplikace, pokoušet se získat neoprávněný přístup do aplikace.

1.3. Uživatel je oprávněn kdykoli bez dalšího si svůj profil nenávratně smazat.

2. Práva a povinnosti provozovatele

2.1. Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování pravidel užívání aplikace stanovených těmito podmínkami a platnými právními předpisy a vymáhat jej za použití dostupných prostředků. V případě zjištění závadného jednání či informací uveřejněných na profilu uživatele je oprávněn bez předchozího upozornění takové informace znepřístupnit, či zcela odstranit, aniž by mu vznikla povinnost uživatele informovat, či pořídit zálohu závadného sdělení. Provozovatel má právo kdykoliv omezit, či ukončit přístup uživatele do aplikace, a to bez udání důvodu.

2.2. Provozovatel je oprávněn odmítnout registraci jakéhokoliv uživatele bez udání důvodu. Dále je provozovatel oprávněn zrušit uživatelský účet při porušení podmínek, zjištění nevhodného obsahu informací na uživatelském účtu a/nebo profilu či sdělení učiněných jejich prostřednictvím, v případě porušení obecně závazných předpisů či dobrých mravů ze strany uživatele. V těchto případech

2.3. Provozovatel nemá vliv a nenese jakoukoliv odpovědnost za ujednání či dohody mezi uživateli, kteří na sebe získali kontakt prostřednictvím aplikace. Rovněž tak provozovateli nenáleží jakákoli odměna z dohody mezi užavateli.

2.4. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit či dočasně přerušit dostupnost aplikace v případě nutností údržby vlastního HW a SW vybavení.

2.5. Provozovatel neodpovídá za případné škody způsobené vnějšími vlivy, přerušením provozu, poruchou, či výpadkem, ani za škody vzniklé v důsledku ztráty dat nebo neoprávněného přístupu k datům uživatele na jeho účtu.